Najpredávanejšie
Najnovšie produkty

Obchodné podmienky

We´re sending our goods abroad too. For more information please contact us. !!! 

We´re sending our goods WORLDWIDE.      

 

Milí zákazníci,

NA DOBIERKU TOVAR NEZASIELAME!

Neprehliadnite:

- každý zákazník je o prijatí platby automaticky upozornený elektronickým e-mailom a rovnako pri odoslaní tovaru.
- stav vašej objednávky môžete sledovať prostredníctvom svojho účtu (doporučujeme) - platí pre registrovaných užívateľov.
- po odoslaní tovaru vám príde mail s číslom vašej zásielky .
- ak vám e-maily nechodia nájdete ich v spamovom koši.
- pri vyplňovaní vlastných údajov používajte diakritiku.
- na e-maily charakteru "kedy mi to príde", "kedy môžem očakávať tovar" prosím počkajte min.20 dni.
- tovar odosielame ihned do 24hod alebo max. do 7-10 pracovnych dní ,po prijatí platby na bankový účet.
- za neprevzatie zásielky nezodpovedáme , odoslaním tovaru naša zodpovednosť končí, neprebraté a vrátené zásielky znovu NEDOPOSIELAME!
- objednávku je možné zrušiť do 2-hodín od zaslania objednávky, po uplynutí tejto doby nie je možné zrušiť objednávku (objednávka je záväzná)!
- ak tovar vo vašej objednávke nebude skladom, pre plynulý priebeh odoslania Vám zasielame iný produkt s rovnakou látkou v rovnakom množstve a cene ktorý je skladom!


Všetky Objednávky prijaté aj aktuálne spracováváne,sú postupne vybavené.
Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
O stave Vašej objednávky Vás informujeme na Vami uvedenú e-mailovú adresu.
Následne zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni.
Doba prepravy závisí od rôznych faktorov (efektivita poštových služieb, colná deklarácia, medzinárodná preprava), preto vám môžeme poskytnúť približný dátum doručenia len na základe našich štatistík a predchádzajúcich skúseností.
Ak budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
V rámci svojich možností sa budeme snažiť priebežne na všetky e-maily odpovedať.
Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že oznamovací lístok sa stratí).
Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie obchod@steroidy.eu   
Vzhľadom na charakteristiku tovaru alebo z dôvodov vyššej moci:
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear customers,
Do not miss:

- Every customer is automatically notified by electronic mail about receipt of payment, as well as when sending goods.
- You can track your order status with your account (recommended) - applies to registered users.
- After sending the goods you will receive a mail with the number of your shipment.
- If you do not find your emails, you can find them in a spam basket.
- Use the accents when filling in your own data.
- E-mails of the character "when it comes to me", "when can I expect the goods" please wait at least 20 days.
- we send the goods immediately within 24 hours or max. within 7-10 business days, after receiving payment to a bank account.
- We do not respond to the non-delivery of the shipment, by sending the goods our responsibility ends, the unverified and the returned consignments are not transposed again!
- The order can be canceled within 2 hours of sending the order, {and not paying the order} after this time, it is not possible to cancel the order (the order is binding)!
- If the goods in your order will not be in stock, we will send you another product with the same substance in the same quantity and price for stock for the smooth shipping process!


All Orders received and currently processed are progressively equipped.
All confirmed orders are binding.
We will inform you about your order status at the email address you provided.
Then you can expect a shipment of 1-3 business days.
Shipping time depends on various factors (postal service efficiency, customs clearance, international transit) which is why we can only give you an approximate delivery date based on our statistics and previous experience.
If you have any questions, please contact us at the e-mail address.
If the shipment does not arrive at this time, check with your mail (it happens that the notification ticket is lost).
Thank you very much for your understanding  obchod@steroidy.eu
Due to the characteristics of the goods or reasons of force majeure:
The seller is obliged to fulfill the buyer's order and deliver the goods to the buyer within 30 days of delivery of the goods by the supplier or the producer of the goods to the seller.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 We´re sending our goods WORLDWIDE.      
Pri registrácii môžete sledovať stav vašej objednávky.
 
Možnosti platby a dopravy: platba v euro
 
1. Platba bankovým prevodom (internet banking)
 
 Vaša objednávka bude vybavená po obdržaní Vašej platby na náš účet. Ako variabilný symbol alebo do poznámky pre prijemcu prosím uveďte číslo Vašej objednávky (žiadne iné slovné údaje). Toto číslo ako aj potrebné údaje na prevod Vám budú odoslané na Váš e-mail ako odošlete Vašu objednávku.
(doba doručenia 1 - 3 pracovné dni od odoslania zásielky)
Cena poštovného /vrátane balného/  10 €

Prosíme venujte pozornosť správnemu vyplneniu doručovacej adresy. 

  • Neposkytuje sa
  • reklamácia 
  • vrátenie tovaru 
  • výmena tovaru za iný tovar

 

steroidy.eu - kvalita za dobrú cenu!